fbpx

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU KOBIEKTYWNA.PL oraz platformy szkoleniowej KOBIEKTYWNA.ELMS.PL

1. Postanowienia ogólne

a. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod domeną: https://kobiektywna.pl/sklep platformy szkoleniowej działającej pod domeną: https://kobiektywna.elms.pl

Właścicielem i administratorem jest:
Moloko Foto sp. z o.o.
ul. Konopna 1
87-100 Toruń
NIP: 9562309322
REGON: 360168002
Numer KRS: 0000533636
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5000 pln

b. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail malgosia@kobiektywna.pl

c. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów (w rozumieniu art. 221 k.c.), jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, o ile poszczególne postanowienia Regulaminu nie są wyraźnie skierowane wyłącznie do konsumentów lub wyłącznie do przedsiębiorców.

d. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy usługi:
i. sprzedaży materiałów edukacyjnych dla fotografów

e. Wszelkie nazwy, znaki towarowe i oznaczenia Produktów umieszczone w ramach Sklepu Internetowego i platformy kursowej są znakami ich właścicieli objętymi ochroną prawną;

f. Informacja o Produktach umieszczona w ramach Sklepu Internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Definicje

a. Regulamin – niniejszy regulamin;

b. Sprzedawca – podmiot sprzedający Produkty i świadczący usługi w ramach Sklepu Internetowego;

c. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu działającego pod domeną: https://kobiektywna.pl

d. Platforma kursowa – platforma edukacyjna prowadzona przez Sprzedawcę umożliwiająca zakup i realizację usługi szkoleniowej on-line. Platforma dostępna jest pod domeną https://kobiektywna.elms.pl

e. Usługi Sklepu Internetowego – usługi świadczone drogą elektroniczną, służące umożliwieniu sprzedaży Produktów w ramach Sklepu Internetowego;

f. Usługi Platformy Kursowej usługi świadczone drogą elektroniczną, służące umożliwieniu sprzedaży Produktów w ramach Platformy Edukacyjnej

g. Klient – osoba nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Platformy Kursowej;

h. Usługobiorca – osoba będąca odbiorcą Usług Sklepu Internetowego lub Platformy Kursowej;

i. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, w oparciu o zaproszenie do zawarcia umowy przedstawione w Sklepie Internetowym lub Platformie Kursowej;

h. Produkt – towary i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym i na Platformie Kursowej;

i. Operator Płatności – operator płatności internetowych działający jako system, który daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat przez Internet pomiędzy Sklepem Internetowym lub Platformą Kursową a Kupującym

3. Usługi Sklepu Internetowego

a. W celu umożliwienia sprzedaży Produktów, Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące bezpłatne Usługi Sklepu Internetowego:
i. przetwarzanie zamówień usługobiorców składanych w ramach Sklepu Internetowego („Usługa Zamówienia”);
ii. przesyłanie informacji handlowej oraz świadczenie marketingu bezpośredniego na rzecz usługobiorców, za ich zgodą („Informacje Handlowe”);

b. Usługa Zamówienia stanowi jednorazowe bezpłatne świadczenie polegające na przetworzeniu zamówienia złożonego przez Usługobiorcę za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym.

c. Informacje Handlowe świadczone są nieodpłatnie na rzecz Usługobiorców wyłącznie za ich zgodą. Zgoda na otrzymywanie Informacji Handlowych może być złożona podczas składania zamówień lub w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem Sklep Internetowego. Zgoda na otrzymywanie Informacji Handlowych może być w każdej chwili przez klienta cofnięta, czego skutkiem jest zakończenie świadczenia Informacji Handlowych.

f. Usługobiorca ma obowiązek korzystania z Usług Sklepu Internetowego zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. W szczególności, Usługobiorca ma korzystając Usług Sklepu Internetowego ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Usługodawca ma obowiązek zapewnić, że wszelkie dane przez niego wprowadzane w ramach korzystania z Usług Sklepu Internetowego są zgodne ze stanem faktycznym.

g. W przypadku korzystania przez usługobiorcę z Usług Sklepu Internetowego niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności w przypadku wprowadzania przez usługobiorcę w ramach korzystania z Usług Sklepu Internetowego danych o charakterze bezprawnym, Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia takich danych oraz do zaprzestania świadczenia Usług Sklepu Internetowego na rzecz usługobiorcy.

h. Reklamacje odnośnie Usług Sklepu Internetowego usługobiorca może składać na adres: malgosia@kobiektywna.pl

4. Usługi Platformy Kursowej

a. W celu umożliwienia sprzedaży Produktów, Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Platformy Kursowej następujące bezpłatne Usługi Sklepu Internetowego:
i. tworzenie, utrzymywanie i administrowanie kontem usługobiorcy w Sklepie Internetowym („Usługa Konta”);
ii. przetwarzanie zamówień usługobiorców składanych w ramach Platformy Kursowej („Usługa Zamówienia”);
iii. przesyłanie informacji handlowej oraz świadczenie marketingu bezpośredniego na rzecz usługobiorców, za ich zgodą („Informacje Handlowe”);

b. Konta Usługobiorców w ramach Platformy Kursowej zakładane są bezpłatnie, na czas nieokreślony i są likwidowane na żądanie Usługobiorcy, złożone za pośrednictwem konta lub poprzez złożenie żądania likwidacji konta pod adres: malgosia@kobiektywna.pl

c. Konta Usługobiorców zabezpieczone są loginem oraz hasłem ustawionym przez Usługobiorcę oraz powiązane są z kontem e-mail podanym przez Usługobiorcę.

d. Usługa Zamówienia stanowi jednorazowe bezpłatne świadczenie polegające na przetworzeniu zamówienia złożonego przez Usługobiorcę za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na Platformie Kursowej.

e. Informacje Handlowe świadczone są nieodpłatnie na rzecz Usługobiorców wyłącznie za ich zgodą. Zgoda na otrzymywanie Informacji Handlowych może być złożona za pośrednictwem Usługi Konta, podczas składania zamówień lub w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem Platformy Kursowej. Zgoda na otrzymywanie Informacji Handlowych może być w każdej chwili przez klienta cofnięta, czego skutkiem jest zakończenie świadczenia Informacji Handlowych.

f. Usługobiorca ma obowiązek korzystania z Usług Platformy Kursowej zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. W szczególności, Usługobiorca ma korzystając Usług Sklepu Internetowego ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Usługodawca ma obowiązek zapewnić, że wszelkie dane przez niego wprowadzane w ramach korzystania z Usług Platformy Kursowej są zgodne ze stanem faktycznym.

g. W przypadku korzystania przez usługobiorcę z Usług Platformy Kursowej niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności w przypadku wprowadzania przez usługobiorcę w ramach korzystania z Usług Platformy Kursowej danych o charakterze bezprawnym, Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia takich danych oraz do zaprzestania świadczenia Usług Platformy Kursowej na rzecz usługobiorcy.

h. Reklamacje odnośnie Usług Platformy Kursowej usługobiorca może składać na adres: malgosia@kobiektywna.pl

5. Warunki techniczne korzystania z Usług Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej

a. Do prawidłowego korzystania z Usług Sklepu Internetowego i Platformy Kursowej niezbędne jest:
i. Korzystanie przez Usługobiorcę z urządzenia końcowego posiadającego:
1. dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z przeglądarki internetowej typu [Internet Exporer X.0 lub wyższy] lub innej, o podobnych lub wyższych parametrach;
2. rozdzielczość monitora – nie mniejszą niż [1024×768];
3. w przypadku urządzeń mobilnych, oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji;
ii. Posiadanie aktywnego adresu i konta e-mail;
iii. Włączenie na przeglądarce obsługi cookies;

b. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta;

5. Ceny

a. Ceny podane w Sklepie Internetowym i Platformie Kursowej są określone w walucie wybranej przez Usługobiorcę – domyślnie w polskich złotych – i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

b. Jeżeli realizacja zamówienie wiąże się z dostawą Produktów na adres wskazany przez Klienta, na końcową cenę Zamówienia składają się – obok ceny za Produkt lub usługę – także koszty dostawy, określone każdorazowo przy zamówieniu, o których Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia.

c. W przypadku Zamówień obejmujących usługi świadczone na czas nieoznaczony, ceną końcową jest łączna płatność za jeden okres rozliczeniowy.

d. W przypadku, gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie łącznej ceny, o sposobie w jaki będzie ona obliczona Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

6. Zamówienia

a. Złożenie zamówienia możliwe jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Platformy Kursowej, poprzez postępowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po wybraniu zamawianych Produktów lub usług. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest podanie odpowiednich danych pozwalających na zrealizowanie zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem przed potwierdzeniem Zamówienia. Zakończenie Zamówienia nie będzie możliwe bez potwierdzenia przez Klienta zapoznania się z Regulaminem.

b. Dokonując Zamówienia, Klient wybiera jedną z następujących metod płatności realizowanych przez Operatora Płatności:
i. Dotpay.pl;
ii. PayU.com;

c. Sklep Internetowy oraz Platforma Kursowa realizują Zamówienia na terenie Polski i zagranicą

d. Przy zamówieniach Produktów spoza terenu RP, warunki wysyłki uzgadniane są indywidualnie.

e. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail otrzymanie Zamówienia oraz jego szczegóły, w tym warunki realizacji Zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług (w zależności od nabywanego Produktu) następuje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia.

f. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia w terminie do 24h od chwili zaksięgowania płatności ceny, a w przypadku Produktów bezpłatnych – niezwłocznie po zawarciu umowy.

g. W przypadku Produktów wysyłanych Klientowi na podany przez niego adres, Sprzedawca dokona wysyłki Produktu w terminie wskazanym w opisie Produktu w Sklepie Internetowym, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia większej liczby Produktów podlegających wysyłce, Sprzedawca dokona wysyłki w najpóźniejszym podanym terminie.

h. Koszt wysyłki towaru ponosi Klient.

i. Pkt. 6d, 6g i 6h nie dotyczą Produktów pobieranych przez Klienta w formie cyfrowej.

j. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon. Za zgodą klienta, faktura VAT może być wystawiona w formie elektronicznej.

7. Produkty

a. W przypadku Produktów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony do oferowania i dystrybucji tych Produktów na warunkach określonych w Regulaminie. 

b. W przypadku Produktów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oznaczonych do których nie jest niezbędne zawarcie odrębnej umowy licencji na zasadach określonych w pkt. a, wraz z zakupieniem takiego Produktu sprzedawca udziela niewyłącznej, bezterminowej, nieprzenoszalnej, niezbywalnej licencji na korzystanie z tych Produktów wyłącznie w celu związanych z jego funkcjami. Klient nie jest uprawniony do udzielania sublicencji, przenoszenia Produktu na osoby trzecie, użyczania Produktu lub wprowadzania Produktu do obrotu.

c. Koszty udzielenia licencji na Produkty objęte licencją uwzględnione są w cenie Produktu.

d. W przypadku Produktów będących usługą abonamentową, skorzystanie z usługi wiąże się z koniecznością zawarcia umowy usługi abonamentowej, na zasadach określonych w umowie udostępnionej Klientowi przy składaniu Zamówienia.

e. W przypadku Produktów dostarczanych Klientowi w formie cyfrowej, do prawidłowego korzystania z tych Produktów niezbędne jest spełnienie przez Klienta warunków technicznych, określonych w informacji o produkcie, w szczególności posiadanie odpowiedniego oprogramowania, do którego Produkty są przeznaczone oraz odpowiedniej ilości miejsca na dysku, w celu zainstalowania tych Produktów.

8. Prawo odstąpienia

a. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podania przyczyny, o którym mowa w art. 27 i n. ustawy o prawach konsumenta.

b. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
i. dla umowy polegającej na dostawie Produktu do Klienta – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik;
ii. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

c. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Umów:
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
ii. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
iii. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

d. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

e. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci konsumentowi wszelkie otrzymane od niego płatności nie później, niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument przekazał informację o odstąpieniu od Umowy. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, jaką konsument wybrał w celu dokonania Zamówienia, chyba że strony uzgodnią inną formę zwrotu. Jeżeli konsument w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie zwraca konsumentowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów dostawy.

f. W przypadku zamówienia Produktów, które zostały konsumentowi wysłane na wskazany przez niego adres, konsument ma obowiązek w terminie 14 dni zwrócić Produkty Sprzedawcy, w stanie niepogorszonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania Koszty odesłania Produktów do Sprzedawcy ponosi konsument.

9. Dane osobowe

a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług w ramach Sklepu Internetowego jest

Moloko Foto sp. z o.o.
ul. Konopna 1
87-100 Toruń
NIP: 9562309322
REGON: 360168002
Numer KRS: 0000533636
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5000 pln

b. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep i Platformę Kursową w celu realizacji Zamówienia, co może wiązać się z przekazaniem tych danych innym podmiotom, takim jak np. operatorzy płatności.

c. Klient ma prawo do wglądu oraz modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych, a także do żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przez Sprzedawcę.

d. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane do celów marketingowych wyłącznie za zgodą Klienta.

10. Reklamacje

a. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Sklepu Internetowego oraz Produktów mogą być zgłaszane pod adres:malgosia@kobiektywna.pl

b. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania.

c. W przypadku nieuznania reklamacji, Sprzedawca informuje że Klient będący konsumentem uprawniony jest do skorzystania z sądowych oraz pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w szczególności do zgłoszenia spornej sprawy do powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystania z platformy polubownego rozwiązywania sporów w ramach Unii Europejskiej, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Postanowienia końcowe

a. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, rozstrzyganie sporów poddane jest sądowi właściwemu miejscowo według siedziby Sprzedawcy.

b. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, w sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Moloko Foto Sp. z o.o., ul. Konopna 1, 87-100 Trouń  | malgosia@kobiektywna.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów):

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: Moloko Foto Sp. z o.o., ul. Konopna 1, 87-100 Trouń

Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:

Adres Użytkownika:

Nr telefonu Użytkownika:

Adres e-mail Użytkownika:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

  • adres pocztowy:
  • adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

Żądanie reklamacji:

Podpis składającego